Assegurança

Per a garantir la seguretat dels nostres clients, totes les nostres activitats compten amb assegurança d'accidents. Inclou cobertura de despeses de salvament i rescat per accident i despeses mèdiques hospitalàries il·limitades.

La nostra companyia abonarà a l’assegurat el cost dels serveis prestats pels facultatius que l’atenguin en règim ambulatori, sense internament o en règim hospitalari així com els derivats de qualsevol tractament o intervenció que necessiti l’assegurat mentre es trobi hospitalitzat. A més, també s'abonarà el cost dels serveis de manutenció, estància i farmàcia durant la seva hospitalització, fins un termini màxim de 5 anys, comptant des del mateix dia d’ocurrència de l’accident.